Noter Schenefeld de, Hamburg yakınında

Noter hangi işlevi görür?

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, işlem bazında, ilgiliyi yönlendirme ve gerekiyorsa işlemi yeni bir hukukî format içerisinde yapılandırma biçiminde beliren danışmanlık işlevleri itibarıyla “ön aşamada hakim” olarak nitelendirilebilirler ve onlar işlevlerinin bu boyutu itibarıyla diğer yargı görevlilerinden farklılaşırlar; adeta tıptaki koruyucu hekim benzeri bir konuma sahiptirler. İşte bu sebeptendir ki, noterler, danışmanlık işlevi ve bu işlevin icrası sırasında taşımış oldukları ön aşamada hakim kimliği dolayısıyla koruyucu yahut önleyici yargının aslî unsuru; ayrılmaz bir parçası sayılırlar. Koruyucu yahut önleyici yargının bir parçası olarak burada sözü edilen hukuksal danışmanlıktan maksat, bireylerin menfaatlerini korumak ve gelecekteki muhtemel ihlâlleri önlemek amacıyla, özel hukuk ilişkilerinin güvence altına alınması yahut inşası sürecine, ilişkinin doğasına uygun önlemlere işlerlik kazandırılması suretiyle katılınmasıdır. Noter de, hukukî ilişkinin, ilgilinin menfaatlerini optimal seviyede gerçekleştirecek ölçüde biçimlendirilmesi ve inşası sürecinde, hukukçu kimliğiyle katkı sağlamakta ve bu suretle muhtemel risklerin bertaraf edilmesi evresinde görüş ve düşünceleriyle belirleyici bir işlev görmektedir. Bu sebeple o, koruyucu yada önleyici yargının aslî ve vazgeçilmez ögelerinden birisi konumundadır.

Noterin görevleri:

• Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek
• Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak
• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak
• Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak
• Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek
• Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek
• Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
• Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek
• Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.

Noter şartı konulmuş baslıca işlemler:

• Emlak alım satım, bölme-birleştirme, tapu dairesiyle ilgili işlemler
• Vasiyetnameler, Miras sözleşmeleri
• Evlilik ve bosanmaya yönelik sözleşmeler
• Ticari amaçlı tüzel kişilik kurma, Şirket hissesi devri
• Vekaletnameler, Vasilik

Bu alanlarda Schenefeld ofisimizde Hamburg ve Pinneberg çevresinde iki Noterle hizmet sunmaktadayiz. Ayrıca Hamburg metropol bölgesinde türkçe dilinde hizmet sunan ilk Noterlik konumundayız. Danışmanlık ve erken randevu icin ofisimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.